Thao tác cơ bản với giao diện tương tác

Tags:


Thao tác cơ bản với giao diện tương tác

Giải thích từ ngữ:
+ Khi hướng dẫn yêu cầu như sau có nghĩa là gì? Chọn menu Quản lý website / QL Danh mục sản phẩm
Đầu tiên bạn vào menu Quản lý website sau đó bạn thực hiện chọn tiếp QL Danh mục sản phẩm
+ Danh mục sản phẩm: Là danh mục được người dùng tạo ra có hàm ý tạo ra các phân nhóm sản phẩm phục vụ cho công tác quản lý sau này