B1. Chọn menu Quản lý website/ Quản lý sản phẩm B2. Chọn nút Thêm sản phẩm mới B3. Nhấn nút Chọn danh mục để chọn danh mục hay nhóm cho sản phẩm

Tags:


1.2.2 Thêm mới sản phẩm
B1. Chọn menu Quản lý website/ Quản lý sản phẩm
B2. Chọn nút Thêm sản phẩm mới
B3. Nhấn nút Chọn danh mục để chọn danh mục hay nhóm cho sản phẩm
+ Trường hợp danh mục chưa có thì nhấn nút Thêm danh mục để thêm nhanh danh mục
B4. Nhấn nút Tiếp tục
B5. Khai báo thông tin tại tab Mô tả
Tên sản phẩm: Gõ tên sản phẩm mà bạn đặt
Giá mới: Nhập giá sản phẩm
Số lượng: Nhập nếu có
B6. Nhấn Tiếp tục
B7. Chọn hình ảnh miêu tả cho sản phẩm tại Tab Hình ảnh
+ Nhấn vào biểu tượng màu xanh để thêm ảnh miêu tả chính cho sản phẩm
+ Nhấn vào Upload để thêm ảnh mô tả cho sản phẩm
B8. Nhấn 3 lần nút Tiếp tục
B9. Khai báo Tối ưu tìm kiếm
- Để thực hiện tốt cho các công cụ tìm kiếm bạn cần điền các thông tin như tiêu đề, tìm kiếm, mô tả
Thông thường bạn đặt điền 3 mục này bằng tên sản phẩm
B10. Nhấn nút Lưu & Kết thúc