Tại bước này bạn sẽ quản lý những liên hệ mà khách hàng gửi cho bạn từ website B1. Chọn menu Quản lý website/ Quản lý liên hệ B2. Thực hiện các công tác với liên hệ + Chọn liên hệ xong chọn nút Xóa để xóa liên hệ đó

Tags:

9. Quản lý liên hệ
Tại bước này bạn sẽ quản lý những liên hệ mà khách hàng gửi cho bạn từ website
B1. Chọn menu Quản lý website/ Quản lý liên hệ
B2. Thực hiện các công tác với liên hệ
+ Chọn liên hệ xong chọn nút Xóa để xóa liên hệ đó
+ Chọn liên hệ xong chọn Đánh dấu đã đọc để đánh dấu liên hệ này đã được xem10. Quản lý đơn hàng
B1. Chọn menu Quản lý website/ Quản lý đơn hàng
B2. Tích chọn vào ô Chưa xử lý
B3. Nhấn tìm kiếm
B4. Thực hiện công tác quản lý với mỗi đơn hàng
+ Chọn đơn hàng xong chọn nút Xóa để xóa đơn hàng
+ Chọn đơn hàng xong nhấn nút Chi tiết để xem chi tiết các mặt hàng được đặt
+ Nhấn 2 lần vào đơn hàng Tick chọn Đã xử lý để chuyển đơn hàng sang trạng thái đã xử lý