Định nghĩa: Quá trình tải file, hay tải anh đều tương tự như nhau. Bạn sẽ phải thực hiện quá trình này khi chọn ảnh mô tả cho tin tức, ảnh sản phẩm, quảng cáo,...

Tags:

3. Tải ảnh, file lên máy chủ
Định nghĩa: Quá trình tải file, hay tải anh đều tương tự như nhau. Bạn sẽ phải thực hiện quá trình này khi chọn ảnh mô tả cho tin tức, ảnh sản phẩm, quảng cáo,...
3.1 Tạo thư mục chứa ảnh, file
Để quản lý, thư mục ảnh, cũng như file. thì bạn cần phải tạo ra các thư mục để dễ quản lý hơn.
+ Chọn danh mục cha rồi chọn nút Thêm
+ Đặt tên thư mục ( Tên thư mục là tiếng việt không dấu, không cách,...)
+ Nhấn OK để kết thúc
3.2 Tải ảnh, file lên máy chủ
Tại cửa sổ File ảnh.
B1. Bạn chọn thư mục chứa ảnh, hay file

B2. Nhấn nút Tải lên
B3. Nhấn nút Thêm để chọn các ảnh, hay file từ máy tính cá nhân


B4. Nhấn nút Tải lên và chờ đợi hệ thống tải lên
+ Tại cột Thống báo nếu hệ thống báo trạng thái OK nghĩa là ảnh hay file đó đã được
B5. Nhấn đóng.
3.3 Xóa ảnh, file
Tại cửa sổ File ảnh
B1. Chọn ảnh cần xóa
B2. Nhấn nút Xóa