Tại bài này các bạn sẽ thực hành các thao tác, thêm mới, sửa, xóa danh mục nhóm tin, hay cho ẩn hiện nhóm tin ngoài trang chủ website

Tags:2.1 Quản lý danh mục tin

Để có thể đăng được tin tức bạn sẽ phải thực hiện tạo những danh mục tin này.
2.1.1 Thêm nhóm tin mới
B1. Chọn menu Tin tức/ Quản lý nhóm tin
B2. Nhấn nút Thêm mới

B3. Đặt tên danh mục
B4. Nhấn đồng ý để kết thúc
2.1.2 Sửa nhóm tin
B1. Chọn menu Tin tức/ Quản lý nhóm tin
B2. Chọn nhóm tin cần sửa và nhấn nút Cập nhật
B3. Nhấn Đồng ý để kết thúc
2.1.3 Xóa nhóm tin
B1. Chọn menu Tin tức/ Quản lý nhóm tin
B2. Chọn nhóm tin cần sửa và nhấn nút Xóa
B3. Nhấn Đồng ý để kết thúc