Quá trình này bạn sẽ tương tác làm sao để đăng được bài hay tạo được danh mục tin, để có thể tạo được nhưng danh mục tin tức như giới thiệu, tin tức, tuyển dụng,..

Tags:

​2.2.0 Video Bài 3: Quản lý tin tức

2.2.1 Tìm kiếm tin bài
B1. Chọn Menu Tin tức/ Quản lý tin bài
B2. Chọn danh mục nhóm tin tin tức
B3. Gõ nội dung tìm kiếm vào ô tim kiếm
2.2.2 Thêm mới bài viết
B1. Chọn menu Tin tức/Quản lý tin bài
B2. Nhấn chọn nhóm tin cần thêm tin bài
B3. Nhấn nút Thêm mới
B4. Cập nhật nội dung tin bài
+ Tiêu đề: Đặt tiêu đề cho bài viết
+ Tóm tắt: Mô tả ngắn gọn cho bài viết
+ Ảnh đại diện: Chọn ảnh mô tả cho bài viết

+ Nội dung: Nhập nội dung bài viết


B5. Nhấn Đồng ý để lưu lại
2.2.3 Sửa bài viết
B1. Chọn menu Tin tức/ Quản lý tin bài
B2. Tìm kiếm bài viết cần sửa
B3. Chọn bài viết và nhấn nút Cập nhật
B4. Sửa đổi nội dung bài viết
B5. Nhấn Đồng ý để lưu lại và kết thúc
2.2.4 Xóa bài viết
B1. Chọn menu Tin tức/ Quản lý tin bài
B2. Tìm kiếm bài viết cần xóa
B3. Chọn bài viết và nhấn nút Xóa
B4. Sửa đổi nội dung bài viết
B5. Nhấn Đồng ý để lưu lại và kết thúc