Tại bài này các bạn sẽ thực hành các thao tác thêm mới danh mục sản phẩm, Cập nhật sửa xóa danh mục sản phẩm

Tags:


1.1 Quản lý danh mục sản phẩm

Để có thể đăng được sản phẩm bạn bắt buộc phải tạo danh mục sản phẩm trước.
1.1.1 Thêm danh mục sản phẩm
B1. Đăng nhập
B2. Chọn menu Quản lý website / QL Danh mục sản phẩm
B3. Chọn Tab Danh mục gian hàng
B4. Lựa chọn nút lệnh
+ Thêm mới danh mục cùng cấp ( Thường dùng nút này cho lần đầu thêm danh mục)
+ Thêm mới danh mục cấp dưới ( Thêm danh mục con thuộc một danh mục cha nào đó)
Chú ý: Nút này chỉ được hiển thị lên khi bạn đã chọn trước một danh mục cha
B5. Khai điền thông tin
Tên danh mục: Điên danh mục muốn đặt: VD: www.cns.vn
Từ khóa, mô tả điền giống tên danh mục sản phẩm
Tích lựa chọn nếu muốn Hiện danh mục này trên trang chủB6. Nhấn đồng ý để lưu lại hoặc nhấn Hủy thao tác
1.1.2 Sửa danh mục sản phẩm
B1. Chọn danh mục cần sửa
B2. Nhấn nút Cập nhật
B3. Cập nhật thông tin lại cho danh mục
B4. Nhấn Đồng ý để lưu lại và kết thúc
1.1.3 Xóa danh mục sản phẩm
B1. Chọn danh mục cần xóa
B2. Nhấn nút Xóa Hệ thống hiện bảng xác nhận Và nhấn nút Đồng ý để xóa