Quá trình tìm kiếm sản phẩm là quá trình kết hợp các điều kiện tìm kiếm B1. Nhấn chọn menu Quản lý website\Quản lý sản phẩm B2. Tích chọn SP cửa hàng tạo (*)

Tags:


1.2.1 Tim kiếm sản phẩm
Quá trình tìm kiếm sản phẩm là quá trình kết hợp các điều kiện tìm kiếm
B1. Nhấn chọn menu Quản lý website\Quản lý sản phẩm
B2. Tích chọn SP cửa hàng tạo (*)
B3. Gõ nội dung vào
B4. Chọn danh mục sản phẩm ( nếu muốn tìm kiếm cụ thể vào danh mục nào đó
B5. Nhấn nút Tìm kiếm
1.2.3 Xóa sản phẩm
B1. Chọn menu Quản lý website/Quản lý sản phẩm
B2. Thực hiện công tác tìm kiếm sản phẩm cần xóa.
B3. Chọn sản phẩm cần xóa
Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm
B4. Nhấn nút Xóa xong nhấn nút Đồng ý để xác nhận xóa
1.2.4 Sửa giá sản phẩm
B1. Chọn menu Quản lý website/ Quản lý sản phẩm
B2. Thực hiện công tác tìm kiếm sản phẩm cần sửa giá
B3. Nhấn thẳng vào vị trí giá sản phẩm